บัญชีแสดงรายรับ - รายจ่าย ปศก. 2
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549

รายรับ

รายจ่าย

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จำนวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จำนวนเงิน

24 ก.พ. 49

« ค้าง 3,000« ค้าง 6,000« ค้าง
« ค้าง« ค้าง
« ค้าง


« ค้าง
เงินคงเหลือยกมา
รายได้ค่าขายบัตร
- กลุ่ม 1 8 ใบ 27,000
- กลุ่ม 2 10 ใบ 30,000
- กลุ่ม 3 9 ใบ 27,000
- กลุ่ม 4 8 ใบ 24,000
- กลุ่ม 5 9 ใบ 27,000
- กลุ่ม 6 9 ใบ 27,000
- กลุ่ม 7 8 ใบ 24,000
- กลุ่ม 8 8 ใบ 24,000
- รุ่น 1 5 ใบ 15,000
- รุ่น 3 2 ใบ 6,000

เงินบริจาค
- ธกส. 20,000
- ธ.ออมสิน 10,000
- ธ.ทหารไทย 15,000
- บ.ทิพยประกันภัย 20,000
- สำนักงานสลากฯ 50,000
- บ.บุญรอดฯ 20,000
- บ.ทาเน็ท(กลุ่ม 1 ) 20,000
3,470.50
231,000.001
55,000.00
24 ก.พ. 49 ค่าสถานที่จัดโบว์ลิ่ง( RCA )
ค่าถ้วยรางวัล
ค่าเช่าพระ(สมนาคุณ)
ค่าสมนาคุณพนักงานส่งเบียร์

40,545.00
4,300.00
5,130.00
500.00

รวมค้างรับ ( 75,000 )

รวมรายรับ
รายรับสุทธิคงเหลือยกไป

389,470.50
3
38,995.50

 

รวมรายจ่าย

50,475.00

หมายเหตุ เป็นยอดคงเหลือสุทธิ ที่รวมยอดเงินค้างรับ ซึ่งอยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชี แต่มีการยืนยันจำนวนเงินแล้ว (ยอดเงินในบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นเงิน 267,995.50 บาท)